notice

ผู้ดำรงตำแหน่ง

ข้อมูลอัปเดตเมื่อ วันที่
เทศบาลตำบลเกาะลันตาใหญ่
ผู้ดำรงตำแหน่งฝ่ายบริหาร
นายสนาน หวังผล

ตำแหน่ง นายกฯ

วันที่ดำรงตำแหน่ง 28/03/2564 - 27/03/2568

นายสมบัติ เทพอักษร

ตำแหน่ง รองนายกฯ

วันที่ดำรงตำแหน่ง 14/05/2564 - 27/03/2568

นายทัพพ์พงษ์ เกื้อชาติ

ตำแหน่ง รองนายกฯ

วันที่ดำรงตำแหน่ง 01/08/2565 - 27/03/2568

นายสำราญ กสิคุณ

ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกฯ

วันที่ดำรงตำแหน่ง 14/05/2564 - 27/03/2568

นายเฉลิม กสิคุณ

ตำแหน่ง เลขานุการนายก

วันที่ดำรงตำแหน่ง 09/01/2566 - 27/03/2568

ผู้ดำรงตำแหน่งฝ่ายสภา
นายอภิสิทธิ์ แซ่อ๋อง

ตำแหน่ง ประธานสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 06/05/2564 - 27/03/2568

นายวิชา คงราช

ตำแหน่ง รองประธานสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 06/05/2564 - 27/03/2568

พันธนา สุขเลี้ยง

ตำแหน่ง เลขานุการสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 29/05/2566 - 27/03/2568

นางจิตรา หวังผล

ตำแหน่ง สมาชิกสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 28/03/2564 - 27/03/2568

นางสาวพวงพรรณ ธรรมวณิช

ตำแหน่ง สมาชิกสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 28/03/2564 - 27/03/2568

นายเวธิต แสวงชอบ

ตำแหน่ง สมาชิกสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 28/03/2564 - 27/03/2568

นายศุภพงศ์ ประพฤติดี

ตำแหน่ง สมาชิกสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 28/03/2564 - 27/03/2568

นายกฤษดา กิจค้า

ตำแหน่ง สมาชิกสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 28/03/2564 - 27/03/2568

นายชัยรัตน์ หลานไทย

ตำแหน่ง สมาชิกสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 28/03/2564 - 27/03/2568

นายสมเกียรติ ชัยบุตร

ตำแหน่ง สมาชิกสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 28/03/2564 - 27/03/2568

นายสุนันท์ หมาดสาหรน

ตำแหน่ง สมาชิกสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 28/03/2564 - 27/03/2568

นายศราวุธ หวังผล

ตำแหน่ง สมาชิกสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 28/03/2564 - 27/03/2568

นายชวลิต โกมล

ตำแหน่ง สมาชิกสภา

วันที่ดำรงตำแหน่ง 28/03/2564 - 27/03/2568